0 продукт(а) |0.00 лв.

Купи Регистрация

Спирт за горене технически "Торнадо"

Цена: 3.65 лв.
Опаковка
1.00 л.

Описание

Препаратът е предназначен за горене и почистване .

Съдържа метилов алкохол и оцветители!

Предупреждение за опасност

Н 225 - Силно запалими течности и пари
Н 301 - Токсичен при поглъщане
Н 311 - Токсичен при контакт с кожата
Н 331 - Токсичен при вдишване

Препръки за безопасност

Р 102 - Да се съхранява извън обсег на деца.
Р 210 - Да се пази от топлина (искри), открит пламък, нагорещени повърхности тютюнопушенето забранено.
Р 310 - При поглъщане, незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар.


 

Сходни продукти

Спирт за горене Дъга - 0.500л

2.80 лв.
виж повече

Спирт за горене Дъга - 1.00л

3.50 лв.
виж повече

Спирт за горене Лакпром

8.60 лв.
виж повече

Проект на ImpulseMedia.eu