Activsan за вода

Код на продукта:  
8.99 лв.

Крайна цена с ДДС:ОПИСАНИЕ


ACTIVSAN за вода е отличен помощник за дезинфекция на вода. Унищожава бактериите (включително и Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus), вирусите (включително HIV и HBV), водорасли и низши гъби.
 

ПОЛЗВАНЕ


Дезинфекция на питейна вода. Пресметнете в кубични метри количеството вода, което искате да дезинфекцирате. Използвайте 20 мл ACTIVSAN за вода за всеки кубичен метър вода. Поставете в по-голям съд и разредете с вода. След това поръсете повърхността на водата която искате да дезинфекцирате. За да сте напълно спокойни, дезинфекцирайте водата веднъж месечно.
Дезинфекция на вода в басейни. Може да се използва като целогодишен микробицибен препадат срещу водорасли за поддръжка на басейн. Преди употреба в новонапълнен басейн е необходимо да измерите и, ако се налага, да коригирате твърдостта на водата. Начална доза: при първата дезинфекция дозирайте 160 мл ACTIVSAN за вода за всеки три кубически метра от площта на басейна. Поддържаща доза: всяка седмица добавяйте 80 мл ACTIVSAN за вода на три кубически метра. Ако басейнът ви е външен, удвоете горните дозировки. При продължителни горещини и често използване на басейна, може да го дезинфекцирате дори по-често, на всеки 3 дни. Ударна доза: при поява на водорасли, продължителни горещини или често използване на басейна, използвайте 240 мл ACTIVSAN за вода за 3 кубически метра вода. С добавяне на 160 мл препарат на 3 кубически метра вода ще повишите съдържанието на хлор във водата с около 2,5 мг/л (но веднага се понижава). Затова за измерване на свободния хлор използвайте пакета за тестване. За безопасно къпане поддържайте нивото му на 0,3-0,5 мг/л. Дезинфекция на подове и санитарен фаянс. Измийте повърхността с 10% разтвор на ACTIVSAN за вода. Предмети и повърхности, които влизат в съприкосновение с храни, изплакнете след 30 минути с питейна вода. Използвайте препарата веднага след разреждане.

БЕЗОПАСНОСТ

Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор). При контакт с киселини се отделя токсичен газ. Н290 Може да бъде корозивно за металите. Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. Р280 Използвайте препазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице. Р301+Р330+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P305+P351+P338+P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете на лекар. Р501 Съдържанието/съда да се изхвърли в съответствие с регоналните разпоредби. Активно вещество: натриев хипохлорит 47 г/кг (4,7%) (ЕС 231-668-3). Група 1. Дезинфектанти и общи биоциди, подгрупа 2/ Дезинфектанти и други биоциди използвани за масова и професионална употреба с цел опазване здравето на населението. Подгрупа 5. Дезинфектанти на питейни води. Биоцидите в тази подгрупа са предназначени за дезинфекция на питейни води (за хора и животни). Категория на потребителите: професионална и масова. Вид на биоцидния препарат: течност. Мерки за оказване на първа помощ: При вдишване: Да се отстрани източника на експозицията. Да се осигури на пострадалия достъп до чист въздух и покой (с отсъствие на физическа актовност, вкл. ходене). Съхранение: в оригинална затворена опаковка при температура от -10 до 25 градуса. Да не се излага на високи температури. Да се съхранява отделно от хранителни продукти, напитки и фуражи.