Политика за поверителност

Политика за поверителност на “Камо-67” ЕООД („PPCompany“)

 1. Обща информация, цел и визия
Поверителността на Вашите лични данни e с най-висок приоритет за нас. Тази политика ще Ви информира за това с каква цел и на какво основание обработваме Ваши лични данни, както и какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. 
Ние се отнасяме с грижа към личните данни на физическите лица, които използват уебсайта и електронния магазин, собственост на PPCompany, находящи се на интернет адрес http://shop.ppcompany.eu. Ние обработваме личните Ви данни по законен, справедлив и прозрачен начин, в пълно съответствие с изискванията на законодателството в областта на защитата на лични данни.
Настоящата политиката за поверителност е разработена съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламента“), Закона за защита на личните данни и всички други нормативни актове в областта на защитата на личните данни.   
 1. Идентификационни данни и данни контакт с PPCompany в качеството му на администратор на лични данни:
 
 • Наименование на администратора на лични данни: „Камо-67” ЕООД
 • Данни за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията: вписан, с ЕИК: 103105534
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1336, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 216, вх. А, ет. 1, ап. 2
 • Aдрес, на който се упражнява дейността (физически магазин):  гр. София, п.к. 1202, ул. Г.С. Раковски № 21
 • Данни за контакт:  и-мейл: office@ppcompany.eu; телефони: 02 421 4137, 0896 309 705, 0899 197 712, 0899 197 765.
 • Управител: Пламен Иванов Петров
 
 1. За какви цели и на какво основание обработваме Вашите лични данни
PPCompany обработва Вашите лични данни във връзка с и за целите на използването на уебсайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес http://shop.ppcompany.eu. По-конкретно, Вашите лични данни се използват за следните цели:
 • Сключване и изпълнение на договори за продажба на стоки от разстояние между PPCompany и клиент-физическо лице (с и без регистрация на потребителски профил) чрез уебсайта и електронния магазин на основание чл. 6, ал. 1, буква (б) от Регламента (“обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор“);
 • Сключване и изпълнение на договори за продажба на стоки от разстояние между PPCompany и клиент-юридическо лице (с и без регистрация на потребителски профил) чрез уебсайта и електронния магазин с оглед легитимните интереси на PPCompany и клиента-юридическо лице да се сключи и изпълни договор за продажба на стоки от разстояние на основание чл. 6, ал. 1, буква (е) от Регламента (“обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на PPCompany или на трета страна“). В този случай обработваме данни на законни представители и служители, напр. когато поръчката се извършва от законен представител или служител;
 • Изпълнение на законови задължения на PPCompany, включително съгласно приложимото данъчно и счетоводно законодателство, на основание чл. 6, ал. 1, буква (в) от Регламента  (“обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо PPCompany”);
 • Регистриране на потребителски профил в електронния магазин след изрично изявление от Ваша страна чрез попълване на форма за регистрация на основание чл. 6, ал. 1, буква (а) от Регламента (“субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“);
 • Изпращане на рекламни съобщения след изразяване на съгласие от Ваша страна на основание чл. 6, ал. 1, буква (а) от Регламента (“субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели “);
 • Статистически цели и за целите на анализ на потребителското поведение и подобряване качеството на потребителското преживяване при ползване на уебсайта и електронния магазин на основание легитимните интереси на PPCompany да извършва подобни дейности по обработка на лични данни съгласно чл. 6, ал. 1, буква (е) от Регламента (“обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на PPCompany или на трета страна“).
 • Информационна сигурност с оглед легитимните интереси на PPCompany и на потребителите на уебсайта и електронния магазин да бъде осигурена сигурност на данните и дейностите, извършвани в електронна среда съгласно чл. 6, ал. 1, буква (е) от Регламента (“обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на PPCompany или на трета страна“).
Моля да имате предвид, че Вашите лични данни са ни необходим, за да можем да обработваме и да изпълняваме коректно поръчките, подадени чрез електронния магазин.
 
 1. Срокове за съхранение на Вашите лични данни
В случай че регистрирате профил в електронния магазин без да извършвате поръчка на стоки, PPCompany съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви.  След заличаване на профила Ви, PPCompany полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не позволява да бъдете идентифициран).
PPCompany съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени поръчки в електронния магазин (през потребителския Ви профил или без регистрация), за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на PPCompany при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, както и за целите на изпълнение на законови задължения на PPCompany, включително съгласно данъчното и счетоводното законодателство. Съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството, счетоводни документи, свързани с поръчките и сключените договора за продажба на стоки от разстояние, съхраняваме за съответния законоустановен срок – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят документите.
PPCompany съхранява лични данни на законните представители и служители на клиенти -юридически лица в рамките на посочените по-горе срокове при спазване не приложимото законодателство. 
 
 1. Предоставяне на Вашите лични данни на трети лица
PPCompany може да предоставя Ваши лични данни на трети лица с оглед сключването и изпълнение на договор за продажба от разстояние, изпълнение на законови задължения на PPCompany, с оглед легитимните интереси на PPCompany. Най-често предоставяме информация на:
 • Куриери за целите на доставка на стоки, поръчани чрез електронния магазин;
 • Доставчици на услуги, които предоставят услуги на PPCompany, като например счетоводни, правни, одиторски, ИТ, застрахователни и други услуги;
 • Национална агенция за приходите, регулатори и други органи, институции и служби, които изискват от PPCompany да им предоставя определена информация.
Поначало PPCompany не извършва трансфер на Ваши лични данни към трети държави или международни организации, като ще Ви уведомим надлежно, в случай че е необходимо или имаме намерение да предадем Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
 
 1. Какви са Вашите права във връзка с обработваните лични данни
Право на достъп до Вашите лични данни
Вие имате право да изискате и да получите от PPCompany потвърждение дали PPCompany обработва Ваши лични данни, както и да получите информацията по чл. 15 от Регламента, включително относно категориите лични данни, които PPCompany обработва.
Ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да проверите във Вашия профил какви лични данни се обработват за Вас.
При поискване PPCompany ще предостави копие от обработваните лични данни по и-майл или по друг подходящ начин.
Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но PPCompany има право да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Вие имате право и възможност да коригирате или попълните неточните или непълните си лични данни директно през Вашия профил в електронния магазин или с отправяне на искане до PPCompany.
Право на оттегляне на съгласие за обработване на Ваши лични данни
В случаите, когато Ваши лични данни се обработват на основание съгласие (например за целите на регистрация на потребителски профил или за целите на изпращане на рекламни съобщения), можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като отправите заявление до PPCompany.
След оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в електронния магазин, Вашият профил ще бъде закрит, като PPCompany ще преустанови ползването на Ваши лични данни за тази цел. Вие ще можете да продължите да използвате електронния магазин, включително да разглеждате предлаганите продукти и да извършвате поръчки без регистрация, както и да направите нова регистрация.
В случай че оттеглите съгласието си да получавате рекламни съобщения на посочения от Вас и-мейл, PPCompany ще преустанови ползването на Ваши лични данни за тази цел.
Право на изтриване на Ваши лични данни 
Вие имате правото да поискате от PPCompany да изтрие част или всички Ваши лични данни, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато оттеглите своето съгласие (в случай, че обработването е въз основа на съгласие, напр.  за целите на изпращане на рекламни съобщения или за целите на регистрация и поддръжка на потребителски профил); когато личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно; когато личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение съгласно правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо PPCompany.
PPCompany няма задължение да изтрие лични данни, ако е налице законово основание за обработване им, напр.  за целите на изпълнение на правно задължение на PPCompany или за целите на установяване, упражняване или защитата на правни претенции или друг легитимен интерес, напр. за да се удостовери, че правата Ви са упражнени надлежно (напр. и-мейл кореспонденция, IP адрес др.)
Право на възражение и право на ограничаване на обработването на лични данни
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на Ваши лични данни от PPCompany, като PPCompany ще извърши проверка по случая и в случай, че няма основание за обработване на Ваши лични данни, ще преустанови обработването им.
Вие имате право да изискате от PPCompany да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на PPCompany да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • PPCompany не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на PPCompany имат преимущество пред Вашите интереси. 

Право на жалба
В случай на нарушаване на правата Ви, имате право да подадете жалба до PPCompany и до Комисията за защита на личните данни.
Данни на Комисия за защита на личните данни:
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон: 02 915 3 518
 • Интернет страница: www.cpdp.bg.
 
 1. Как да упражните правата си
Ако имате конкретен въпрос или желаете да упражните някое от правата си, включително правото си на жалба, можете да се свържете с нас, като подадете писмено заявление. Заявлението за упражняване на права следва да съдържа:
 • Име, адрес, ЕГН/ЛНЧ или друг аналогичен идентификатор или други Ваши идентификационни данни, определени от нас (ако е приложимо), във връзка с извършваната от нас дейност;
 • Описание на искането;
 • Предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15 - 22 от Регламента;
 • Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
Можете да подадете заявлението за упражняване на права на и-мейла и на адреса на физическия магазин на PPCompany (лично или по пощата), посочени в т. 2 от настоящата политика за поверителност.
PPCompany може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност за сверка, да въведете и-мейл адрес и парола за достъп до сайта на място в магазина на Дружеството пред наш служител и др. подходящи способи. В случай че заявлението се подава от пълномощник, пълномощникът следва да представи валидно пълномощно към заявлението. При съмнение за представителната власт на пълномощника, ще се свържем с Вас на посочените  от Вас данни за контакт.
Дата на последна актуализация на политиката за поверителност: 16.05.2021 г.  2021
 
 

Политика за бисквитки на “Камо-67” ЕООД („PPCompany“)

 

 1. Обща информация

Тази политика се отнася до бисквитките (cookies), използвани от уебсайта и електронния магазин, собственост на PPCompany, находящи се на интернет адрес http://shop.ppcompany.eu.  
Използваме бисквитки на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия и член 6, ал. 1, буква (е) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 
 1. Какво представляват бисквитките

Бисквитките са малки текстови файлове, запазвани на браузъра на устройството, чрез което осъществявате достъп до интернет (напр. компютър или мобилен телефон) при посещение на нашия уебсайт.

 
 1. Какви бисквитки използваме

Бисквитките могат да бъдат групирани по няколко критерия:
Функционални, за анализ и за реклама
Функционалните бисквитки са необходими за работата на уебсайта и за неговото правилно функциониране. Благодарение на тях имате възможност да влизате в различни секции на електронния магазин, да добавяте продукти в потребителската кошница и да правите поръчки през електронния магазин, както и да регистрирате и ползвате потребителски профил, ако желаете.
Бисквитките за анализ ни помагат да съберем обобщена информация за поведението на посетителите в уебсайта (напр. кои са най-посещаваните страници, кога и колко време е престоят на потребителите и др.) и на тази база да подобряваме потребителското преживяване при ползването на електронния магазин.
Бисквитките за реклама помагат, за да Ви бъдат показвани адаптирани и персонализирани реклами съобщения и банери.
Сесийни и постоянни
Сесийните бисквитки са временни файлове, които остават в браузъра на устройството Ви до завършването на потребителската сесия и се изтриват, когато затворите браузъра. Постоянните бисквитки остават в браузъра на потребителя за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя.
Собствени и на трети лица
Собствени са бисквитките, които се използват от нашия уебсайт, като само нашият уебсайт може да ги разчете. В допълнение, ние използваме услугите на трети лица, които също може да използват бисквитки (напр. бисквитки на Google Analysis Google Ads). За повече информация е добре да се запознаете с правилата за бисквитките на съответните трети лица.
 
 1. За какво и как се използват бисквитките и защо са важни

 Бисквитките помагат на уебсайта да запомни информация за посещението Ви, включително за Вашите предпочитания (напр. приемате ли бисквитките, филтри и други). Бисквитките се използват, за да подобрим вашето потребителско преживяване при посещение на нашия уебсайт, да направим рекламите, които виждате, по-подходящи за Вас, да преброяваме колко посетители имаме в нашия уебсайт и др.  
Бисквитките позволяват да бъде разпознато устройството на потребителя и да му бъде предоставяно адаптирано съдържание съгласно предпочитанията на потребителя. Бисквитките гарантират, че потребителите ще си прекарат добре и подпомагат усилията на PPCompany да предоставя услуги, които са възможно най-добре пригодени към потребители, включително относно кошницата с покупки или подходящи реклами, избягване на реклами, които вече сте виждали и др. Също така, те се използват при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, които ни помагат да разберем как потребителите се възползват от нашия електронен магазин, което ни позволява да подобрим структурата и съдържанието, без да идентифицираме всеки отделен потребител.
Бисквитките помагат съществено за ефективното функциониране на интернет и на уебсайтовете, включително нашия електронен магазин, като подобряват престоя на потребителите в уебсайта, като позволяват да се адаптира съдържанието според интересите и предпочитанията на потребителя. Можете да откажете бисквитките или да настроите браузъра си да блокира бисквитките.  Ако откажете или блокирате някои бисквитки, магазинът или отделни негови части може да не функционират правилно. Например, няма да можете де регистрирате и да ползвате потребителски профил, да на правите поръчка на стоки и други.
Важни бисквитки са тези, които ни позволяват да анализираме потребителското поведение (напр., потвърждение за трафика в уебсайта, какъв тип съдържание се разглежда и как даден потребител влиза в уеб сайта – директно, от друг уеб сайт, чрез търсачка и др.). Тази информация ни позволяла  да подобряване услугите в полза на потребителите.
Ако блокирате определени бисквитки за реклама, ще получавате реклами, но те няма да са персонализирани съгласно Вашите предпочитания и интереси.
 
 1. Съдържат ли бисквитките лични данни

Бисквитките поначало не изискват лична информация, за да се използват и в повечето случаи не идентифицират личността на интернет потребителите. Има обаче случаи, когато личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на бисквитки за улесняване на някои функции на потребителя или да предоставят на потребителя усещане, което е пригодено да неговите предпочитания. Тези данни са криптирани по начин, който минимизира риска от неоторизиран достъп до тях.
 
 1. Как да управлявате бисквитките

Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат бисквитки, но можете да промените Вашите настройки. Различните браузъри осигуряват различни нива на приемане на бисквитки, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил определен сайт.
Ако вие сте единственият човек, който използва определено устройство, можете да зададете по-дълги периоди от време за съхранение историята на сърфирането и лични данни за достъп.
Ако ползвате съвместно с друго лице определено устройство, можете да промените настройката на браузъра така, че той да изтрива индивидуалните Ви данни, всеки път, когато затворите браузъра. Това е един от вариантите за изтриване на цялата информация от посещението при приключване на сесията.
На посочените по-долу линкове, може да видите инструкции за промяна на настройките за бисквитки за по-масовите браузъри:
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
Microsoft Internet Explorer  https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10
Microsoft Edge  https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US
Apple Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
IOS https://support.apple.com/bg-bg/HT201265
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Линковете по-горе, не принадлежат на PPCompany и не носим отговорност за тяхното съдържание.
Дата на последна актуализация на политиката за бисквитките: 16.05.2021 г.