Спирт Технически Лакпром

Код на продукта:  
10.99 лв.

Крайна цена с ДДС:

Опаковка:  


Детайли
Представлява денатуриран технически етилов алкохол. Използва се като разтворител, за обезмасляване, дезинфекция и други цели.

Опасни вещества:

Етилов алкохол  - не по-малко от 70%

Внимание:

Н225 - Силно запалими течности и пари
Н319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
Н336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

Р102 - Да се съхранява извън обсега на деца
Р210 - Да се пази от топлина /искри/открит пламък/ нагорещени повърхности
Р233 - Съдът да се държи плътно затворен
Р280 - Използвайте предпазни ръкавици /предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

Срок на годност:

36 месеца от дата на производство посочена на опаковката в неотваряна фабрична опаковка.


Документи

Спирт лакпром Документи 1.67 MB (pdf) Свали